vendredi 1 avril 2011

Viktim Koperativ


12 desanm, 2002, viktim yo te pedi kob nan yon koperativ nan potopwens. Nou menm te ladann. Depi lè sa nou gen anpil pwoblem. Nou te pedi tout mwayen ekonomik nou te genyen e leta sa pa fè anyen pou nou.

Lè tou sa te komanse, se te leta ki tap ankourage nou ale depose kob nan koperatif la paske yo tap ba nou 11%. Nou te konn se yon bon bagay. Gen anpil moun ki te kouri vin mete kob yo pou kapab pwofite. Men lè nou tout tonbe nan pwoblem sa, nou pat jwenn oken apui nan leta ankò. Tout kob sa nou te jere, tou sa nou te genyen, nou te pedi l.

Se te prezidan Aristide ki te mete yon biwo reparasyon pou nou pou ede nou vin rekipere kob la. Men nou pat ge
n tan touche kob nou avan yo te voye Aristide ale nan 2004. Biwo reparasyon an pat janm ouvri ankò e depi lè sa nou lage de bra balanse. Nou pa konn sa pou nou fè. Leta sa a pa vle fè anyen pou nou. Jounen jodia 12 janvye vin rive e nou vin nan pwoblem pired. Sa nou ta renmen se pou leta ta ede nou jwenn lajan nou te depose ou byen ba nou yon ti kob poun fe komes poun nou ka voye pitit nou lekol. Nou pa ka tann ankò. Nou pa gen oken mwayen pou kenbe fanmi nou. Èske nou pa genyen rezon mande kob sa jounen jodia ke nou te travay pou li anpil? Tanpri, di nou, ki sa pou n fè pou n viv?

Ajan Fanm Viktim Koperativ

...................................................

Victims of the Cooperative

On December 12, 2002, many victims lost money in one of the financial cooperatives in Port-au-Prince. We were among them. Ever since then, we have had serious problems. We lost all of the economic means we had and the government has done nothing to help us.

When all this began, it was the government that encouraged us to deposit money in the cooperatives because we would get an 11% return on our investment. We knew this was an incredible opportunity and we all ran to put our money in to take advantage of it. But once we fell into this problem, the government was not there to support us. Everything we had earned, everything we
had, we lost it.

It was President Aristide that opened a reparations office for us to help us recuperate the funds we lost but we were unable to get our money back before he was sent out of the country in 2004. The reparations
office was never opened again and since then we have been left with nothing. We don’t know what recourse we have. The government has does nothing for us and now since January 12th, things have only gotten worse for us. All we ask is that the government help us to recuperate the funds we deposited or to provide us some seed funding for a little business in order for us to send our kids to school. We cannot wait any longer. We have no means to provide for our families. Are we wrong to ask for the very funds we worked so hard to earn? Please tell us, how we are supposed to survive?

Agents of Women Victims of the Cooperative

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire