vendredi 8 avril 2011

Kote ou ye, èske w sou la tè?

Eske ou pa konn fè rechèch pou konnen sak pase vrèman lè ou voye yon kat?

Menm jou m te jwenn kat la, m tap mache nan lari a, m tap vann. Yon moun ki rekonet mwen ki konn fanmi m te vin jwenn mwen pou di m ke yo te jwenn yon anvlop avek non m kote yo tap retire dekomb bo la pos tou pre mache ti goav. Lè yo te di m, m pat kwe l men m te al gade bo pos la pou wè.

Lè m te rive, m te jwenn anpil lòt moun te kampe nan liy nan pou yo wè si yo pat jwenn kat pou yo tou. Lè yo rive sou mwen nan liy nan, yo te bam pam nan tou chire e m te al depose lakay mwen.

Yon mwa apre, m tap chech act nesans pitit mwen e m te jwenn kat la. M te pè ouvri l men m te pote l pou pastè a legliz mwen. Lè li te ouvri l, li te jwenn yon kat visa ki tap konfime aplikasyon visa papam lòt bò gentan tan fè pou mwen lane 2007. Ekri jou 1 novanm, 2008, kat la te bam nouvel ke si m pat kontakte biwo a tout swit, you tap anile nimewo visa yo tap kenbe pou mwen.

Jounen jodia, preske 3 an apre, m mande m si yap toujou kenbe l pou mwen. M mande m kijan lavi a tap diferan si m te jwenn li nan 2008. Apre trembleman de tè a, apre tout mizè, apre m te viktim kadejak mwa sa, m mande m kijan bondye ap chwazi chemin pou nou.

E m mande m, èske moun ki tap chita andann biwo via lòt bò, ki te imprimi kat sa pou voye l bam mwen, èske yo tap imajine chemin kat sa tap prann. Èske yo pa tap mande, lè yo pa janm jwenn repons pam, si m te toujou sou la tè?


Viktim Ti Goav

.....................

Wherever you are, are you still on this earth?

Have you ever thought to look into what really happens to a letter once you mail it?

The day I received the letter, I was walking through the street, selling. Somebody who recognized me and knew my family came over to tell me that they had found a letter with my name on it over where they were removing rubble at the site of the old post office near the Petit Goave market. When he told me, I didn’t really believe him but I walked over to where the post office use to be to see for myself.

When I got there I found a big group of people, standing in line to see if letters had been found beneath the rubble with their names as well. When I got to the front of the line, they gave me my letter, envelope all torn, and I went to drop it off at my house and continued selling.
A month later, while I was looking for my daughter’s birth certificate, I found the letter. I had been scared to open it myself but brought it to the pastor at my church. When he opened it he found a letter from the U.S. National Visa Center, confirming the application my father in the States had filed for me back in 2007. The letter was dated November 1st, 2008 and explained that I needed to contact the visa office immediately in order to retain the visa number they were holding for me. After one year, all open visa applications are closed.

Today, nearly 3 years later, I wonder if they are still holding that number for me. I wonder how life would have been different if I had actually received that letter in 2008. 14 months after the earthquake, after all of this suffering, after I was a victim of rape this month, I wonder how it is that God chooses our destiny for us.

And I wonder if the person who was sitting in that visa office, the one who printed that letter to send to me, I wonder if they imagined the path that letter would take. I wonder if they asked themselves, when they never received my response, if I was indeed still on this earth.

Victim from Petit Goave

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire