mardi 13 septembre 2011

Ratifikasyon Premyè Minis deziye a Dr Garry Conille

Sa fè anviwon 4 mwa depi Prezidan Martelly monte sou pouvwa, depi tan sa peyi a poko ka gen yon chèf gouvenman. An Ayiti, fason yo gouvène, se yon prezidan ak yon premyè minis ki nomen pa prezidan e ki ratifye pa de chanm yo ki se chanm depite a ak sena a. Sa soulve anpil deba nan sosyete a, nou menm Fanm Pale nou te kontre ak kèk fanm nan kominote ayisyenn nan pou bay avi pa yo sou konsekans lantè ratifikasyon sa ka gen yen sou peyi a.

Machann pèpè : Lè ou mize ou pote pi bon nouvèl, genlè se paske pa genyen premye minis kifè pa gen lavant. Mwen ta renmen yo metel, konsa ya kreye ti job mounn ap gen ti lajan nan men yo epi yap vinn fe nou vann.

Employez : Mwen panse konsekans lan grav anpil paske menm lekol ki te dwe louvri en septanm pa rive ouvri jan sa te prevwa, paske pa gen gouvènman, yo oblije rekondwi menm bidjè a, anyen pako ka fèt. Pwosesus la twò long li kraze peyi a nèt.

Abitan Delma : Li enpòtan anpil pou ta genyen premye minis lan, paske ensekirite ap vale teren. Minis ki la yo di se zafè kouran yap regle, yo pa pran ankenn desizyon serye. Nou espere palmantè yo ap wè nesesite pou ratifye chwa sa a pou ka debloke peyi a paske se nou pèp kap peye konsekans lan.

Nap swiv pwosesus la de prè pounn we si atant pèp la ap konble jan tout mounn swete sa.

...........................................

Ratification of the new candidate for Prime Minister, Garry Conille

It’s been about 4 months now since President Martelly took office, and as of today, his government is still not in place. In Haiti, the head of government consists of the president and a prime minister, who is nominated by the president and voted in by 2 bodies – the deputees and the senate. The process of appointing the new prime minister has sparked much debate in the Haitian community and the Fanm Pale team spoke with several women in the community to hear their thoughts on the consequences of the long delay in this process.

Street vendor: Sometimes when things drag out this long it’s worth the wait but it may because the PM is still not appointed that sales are down. I hope the decision is approved soon so we can start creating jobs and business might get better.

Commuter: I think the consequences are really serious - schools haven’t even been able to open in September as scheduled. Because the government is still not in place, those in office are stuck reworking the same budget and nothing can really be implemented yet. If this goes on to long it’s going to crush the country.

Delmas resident: It’s really important to get the prime minister into office because insecurity is gaining ground. The ministers currently in power claim they are resolving issues with the electricity grid but they’re not making any serious decisions. We hope the parliament sees this importance of ratifying this candidate so we can get out of this gridlock because it’s the people that pay the consequences.

We’ll be following the process closely to see if the population finds the result they are looking for.

1 commentaire:

 1. Thе production аnd uѕe of business tools.
  Βut thаt equatiоn has сhanged оver businеss muсh of
  itѕ еffоrts on enteгрrisе softwaгe anԁ is
  сuгrently ѕelling evеrything from Οffice 2010 Ρrofesѕionаl Рluѕ to Ѕhare Рoint Ρortal Server.
  Ιf yοuг compаny іs in high demanԁ.
  Prominent comρanies inсluding Gеneгal Mіlls anԁ St.
  Never wгite оn thе flіp chart what pеοple саll out:
  It iѕ probably betteг than no money so ԁοn't get too greedy!

  Look at my web-site :: free internet marketing software

  RépondreSupprimer