jeudi 9 décembre 2010

Sitiyasyon nou vin pi grav

Fanm nan kan yo di, nou konstate depi aprè rezilta eleksyon an sitiyasyon yo vin pi grav kote plis pitit pèp la kontinye ap mouri, administrasyon piblik nan anpil pwovens ap kraze kote ke sa pral mete nou nan rekomanse toutan. Dejouranjou pwoblèm nou menm fanm nan kan yo ap vin pi di, apre reziltaeleksyon you nou resevwa kout woch, kout boutèy, kote ke vye tant nou konn domi yo fin chire pandan yap revandike pou pouvwa, nou menm fanm nou kontinye ap viktim, peyi a bloke, nou pa gen anyen poun bay pitit nou. Kesyon nap poze, èske politisyen sa yo ap goumen pou pouvwa chanje sitiyasyon pèp la oubyen pou yo chanje sitiyasyon poch yo.
..........................................

Our situation deteriorates

We women in the camps have seen that since the elections results were released our situation has only gotten worse. The children of Haiti continue to die, government offices in many provinces are being torn down and it means we are back in the position of starting over, over and over again. Each day, the struggle of women in the camps gets harder. After the electoral results we feel the blow of every rock that’s thrown, every bottle. The tattered tents we sleep in are torn as they fight for power and we the women continue to be victims. The country has come to a halt. We have nothing to give our children. The question we ask is, are politicians fighting for power to change the situation for the people of Haiti or merely to fill their own pockets?


2 commentaires:

  1. Mwen tande istwa ou yo ak mwen travay ansanm ak yon gwoup atis, New York konsepsyon yon platfòm ak demokrasi Digital ki eko vwa ou epi pote resous nouvo nan gwoup ou a nan men moun ki fè swen .. tankou mwen. Nou vle pran aksyon kanpe la ou soti tout kote nou. Espere ou konprann pawòl mwen, mwen sèvi ak òdinatè tradui mwen angle. Pou kounye a panse mwen yo avèk ou.

    I hear your stories and I'm working together with a group of New York artists to design a platform with Digital Democracy that echos your voice and bring new resources to your group from people who do care.. like myself. We want to take action to stand by you from wherever we are. Hope you understand my words, I'm using computer to translate my English. For now my thoughts are with you.

    RépondreSupprimer
  2. I won't try to translate and hope that Emilie or someone else will do it for me. Keep writing. Your voice is strong through your writing. Your message is clear and urgent. My thoughts are with you as well.

    RépondreSupprimer